Mario Einaudi (circa. early 1930s)

Mario Einaudi (circa. early 1930s)

Mario Einaudi, circa. early 1930s, around the time of his emigration to the United States.